Komplexné právne služby

V oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného,
zmluvného a trestného práva.

Kontaktovať

Služby

Poskytujeme právne služby v rôznych oblastiach

V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy

Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev
Likvidácia obchodných spoločnosti a družstiev

Občianske právo

Jedna z najrozsiahlejších oblastí práva
Prioritné vypracovávanie rôznych zmlúv

Konkurzné právo

Prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní
Spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzného konania

Rodinné právo

Rozvody manželstiev
Vyživovacie povinnosti k plnoletým deťom, k rozvedeným manželom a pod.

Trestné právo

Obhajobu v trestnom konaní
Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

RPVS

Zápisy do registra partnerov verejného sektora
Identifikácia partnera verejného sektora

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Pavla Baloga

JUDr. Pavel Balog vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Od roku 2001 poskytuje právne služby ako advokát. Pri poskytovaní právnych služieb kladie dôraz na osobný prístup a flexibilitu s cieľom dosiahnuť klientom želaný výsledok. Za týmto účelom spolupracuje s viacerými advokátmi, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi vo svojich právnych oblastiach, súdnymi znalcami, notármi a inými odborníkmi. Aj z toho dôvodu dokáže klientom poskytovať právne služby v mnohých oblastiach práva.

O nás