O nás

Advokátska kancelária JUDr. Pavla Baloga poskytuje komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, zmluvného a trestného práva. V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy. Venuje sa aj mimosúdneho urovnávania sporov, rokovania s protistranou, pripravujeme právne analýzy, poskytujeme právne poradenstvo prostredníctvom osobných konzultácií. Zameriava sa na spracovanie zmluvných vzťahov – kúpne zmluvy, darovacia zmluvy.

Advokát vykonáva aj správcu konkurznej podstaty a likvidátor spoločností, venuje sa právu obchodných spoločností. Vykonáva likvidáciu obchodných spoločností.

JUDr. Pavel Balog vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Od roku 2001 poskytuje právne služby ako advokát. Pri poskytovaní právnych služieb kladie dôraz na osobný prístup a flexibilitu s cieľom dosiahnuť klientom želaný výsledok. Za týmto účelom spolupracuje s viacerými advokátmi, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi vo svojich právnych oblastiach, súdnymi znalcami, notármi a inými odborníkmi. Aj z toho dôvodu dokáže klientom poskytovať právne služby v mnohých oblastiach práva.

JUDr. Pavel Balog, advokát je zapísaný v zozname SAK pod č. 1206

Poskytuje právne služby v oblasti:

 • obchodného práva

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev

 • likvidácia obchodných spoločnosti a družstiev

 • Zmena v obchodných spoločnostiach

  • zníženie alebo zvýšenie základného imania spoločnosti
  • zmeny štatutárnych orgánov a ich oprávnení
  • rozšírenie predmetu činností, alebo zúženie predmetu činností
 • Konečný užívateľ výhod v obchodných spoločnostiach

  • identifikácia konečného užívateľa výhod
  • zapísanie konečného užívateľ výhod do obchodného registra
 • Zapracovanie zmien v obchodnom registri

 • Zastupovanie v obchodných sporoch a v upomínacom konaní

 • Predžalobné riešenie sporov

 • Vymáhania a správa pohľadávok

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať