Služby

V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy

Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev
Likvidácia obchodných spoločnosti a družstiev

Občianske právo

Jedna z najrozsiahlejších oblastí práva
Prioritné vypracovávanie rôznych zmlúv

Konkurzné právo

Prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní
Spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzného konania

Rodinné právo

Rozvody manželstiev
Vyživovacie povinnosti k plnoletým deťom, k rozvedeným manželom a pod.

Trestné právo

Obhajobu v trestnom konaní
Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

RPVS

Zápisy do registra partnerov verejného sektora
Identifikácia partnera verejného sektora