Konkurzné právo

 • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti konkurzov

 • prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní

 • príprava podkladov k oddlženiu fyzických osôb

 • spisovanie návrhov n a vyhlásenie konkurzného konania

 • Pozemkové právo a poľovnícke právo

 • Zakladanie pozemkových spoločenstiev

 • Správa spoločenstiev

 • Usporiadanie vlastníckych vzťahov v pozemkových spoločenstvách

 • Poľovníctvo:

  • Zmluvy na výkon práva poľovníctva
  • Prípravné práce na vykonanie valných zhromaždení vlastníkov pozemkov pri postúpení výkonu práva poľovníctva

Cenník

Odmena za právne služby:

Odmena za právne služby je upravená vo vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Uvedená právna úprava rozoznáva v podstate štyri druhy odmeny:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje:

 1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí (hodinová odmena),
 2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
 3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
 4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Naša advokátska kancelária za konzultácie účtuje v hodinovej odmene. Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na konzultáciu. Hodinová odmena je delená na začaté polhodiny.

Odmena za každú aj začatú polhodinu je 20 €

Vo väčšine prípadov kancelárie účtuje tarifnú odmenu. Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa § 10 ods. 1 vyhlášky a pri určení jej výšky sa vychádza z hodnoty sporu.

Pri sporoch kde nie je možné určiť hodnotu sporu (napr. rozvod manželstva) je určená pevnou čiastkou, ktorá v roku 2021 predstavuje 83,62 € za jeden úkon právnej služby.

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať