Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev
Likvidácia obchodných spoločnosti a družstiev
Zmena v obchodných spoločnostiach

  • Zníženie alebo zvýšenie základného imania spoločnosti

  • Zmeny štatutárnych orgánov a ich oprávnení

  • Rozšírenie predmetu činností, alebo zúženie predmetu činností

Konečný užívateľ výhod v obchodných spoločnostiach

  • identifikácia konečného užívateľa výhod

  • zapísanie konečného užívateľ výhod do obchodného registra

Zapracovanie zmien v obchodnom registri
Zastupovanie v obchodných sporoch a v upomínacom konaní
Predžalobné riešenie sporov
Vymáhania a správa pohľadávok

Cenník

Odmena za právne služby:

Odmena za právne služby je upravená vo vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Uvedená právna úprava rozoznáva v podstate štyri druhy odmeny:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje:

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Naša advokátska kancelária za konzultácie účtuje v hodinovej odmene. Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na konzultáciu. Hodinová odmena je delená na začaté polhodiny.

Odmena za každú aj začatú polhodinu je 20 €

Vo väčšine prípadov kancelárie účtuje tarifnú odmenu. Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa § 10 ods. 1 vyhlášky a pri určení jej výšky sa vychádza z hodnoty sporu.

Pri sporoch kde nie je možné určiť hodnotu sporu (napr. rozvod manželstva) je určená pevnou čiastkou, ktorá v roku 2021 predstavuje 83,62 € za jeden úkon právnej služby.

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať