Občianske právo

Register partnerov verejného sektora

Advokátska kancelária zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

 • identifikácia partnera verejného sektora

 • vypracovanie verifikačného dokumentu

 • zapísanie partnera verejného sektora do registra

 • vykonávanie zmien v registri

 • overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod

  • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
 • pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

 • k 31. decembru kalendárneho roka,

 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1000000 eur za30dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy

Je to oblasť právnych služieb najviac sa dotýkajúcich bežného života ľudí. Ide o jednu z najrozsiahlejších oblastí práva, preto tomuto odvetviu venujeme zvýšenú pozornosť.

V tejto oblasti sa prioritne venujeme vypracovaniu rôznych zmlúv s ktorými prichádza každý do styku.

Vypracovávame:

 • kúpne zmluvy o prevode nehnuteľných vecí (pozemky, domy, byty) a tiež hnuteľných vecí (mot. vozidlá a pod.)

 • darovacia zmluvy

 • zámenné zmluvy

 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prvom rade po rozvode manželstva, ako aj zrušenie BSM za trvania manželstva

 • zmluvy o zriadení vecných bremien

Pri vypracovaní zmlúv mám krátke lehoty na dodanie služby a primerané ceny.

Zastupovanie v sporoch pred súdom
Zastupovanie v dedičskom konaní od podania návrhu na súd až do úplného ukončenia dedičského konania
Zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie.

Cenník

Odmena za právne služby:

Odmena za právne služby je upravená vo vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Uvedená právna úprava rozoznáva v podstate štyri druhy odmeny:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje:

 1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí (hodinová odmena),
 2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
 3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
 4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Naša advokátska kancelária za konzultácie účtuje v hodinovej odmene. Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na konzultáciu. Hodinová odmena je delená na začaté polhodiny.

Odmena za každú aj začatú polhodinu je 30 €

Vo väčšine prípadov kancelárie účtuje tarifnú odmenu. Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa § 10 ods. 1 vyhlášky a pri určení jej výšky sa vychádza z hodnoty sporu.

Pri sporoch kde nie je možné určiť hodnotu sporu (napr. rozvod manželstva) je určená pevnou čiastkou, ktorá v roku 2022 predstavuje 89,46 € za jeden úkon právnej služby.

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať