Rodinné právo

Oblasť rodinného práva je veľmi citlivou časťou nášho právneho poriadku, kde sú prejavy účastníkov a ich oprávnené záujmy ovplyvňované rôznymi emóciami. Z uvedeného dôvodu musí advokát k riešeniu takých sporov pristupovať veľmi zodpovedne, s nadhľadom bez emócií, aby tak dosiahol pre svojho klienta ním požadovaný výsledok sporu, ktorý musí vo svojej podstate byť v súlade so záujmami maloletých detí.

V tejto oblasti poskytujeme právne služby zamerané na:

  • rozvody manželstiev

  • úpravu práv a povinností k maloletým deťom, na čas po rozvode manželstva, v priebehu manželstva a ak rodičia nie sú manželia tak len úpravu práv a povinností k maloletým deťom

  • úprava výživného na maloleté deti

  • vyživovacie povinnosti k plnoletým deťom, k rozvedeným manželom a pod.

  • určenie otcovstva

Cenník

Odmena za právne služby:

Odmena za právne služby je upravená vo vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Uvedená právna úprava rozoznáva v podstate štyri druhy odmeny:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje:

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Naša advokátska kancelária za konzultácie účtuje v hodinovej odmene. Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na konzultáciu. Hodinová odmena je delená na začaté polhodiny.

Odmena za každú aj začatú polhodinu je 30 €

Vo väčšine prípadov kancelárie účtuje tarifnú odmenu. Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa § 10 ods. 1 vyhlášky a pri určení jej výšky sa vychádza z hodnoty sporu.

Pri sporoch kde nie je možné určiť hodnotu sporu (napr. rozvod manželstva) je určená pevnou čiastkou, ktorá v roku 2022 predstavuje 89,46 € za jeden úkon právnej služby.

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať