Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme komplexné právne služby zamerané na obhajobu v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v trestnom konaní:

  • obhajoba v trestnom konaní

  • vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, o podmienečné upustenie od zákazu činnosti

  • návrh na obnovu konania

  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní, uplatňovanie náhrady škody a pod.

Cenník

Odmena za právne služby:

Odmena za právne služby je upravená vo vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Uvedená právna úprava rozoznáva v podstate štyri druhy odmeny:

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje:

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie vecí (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Naša advokátska kancelária za konzultácie účtuje v hodinovej odmene. Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na konzultáciu. Hodinová odmena je delená na začaté polhodiny.

Odmena za každú aj začatú polhodinu je 30 €

Vo väčšine prípadov kancelárie účtuje tarifnú odmenu. Výška tarifnej odmeny sa určuje podľa § 10 ods. 1 vyhlášky a pri určení jej výšky sa vychádza z hodnoty sporu.

V trestných konaniach je odmena za jeden úkon právnej služby určená vždy na konkrétny kalendárny rok a odvíja od výšky trestnej sadzby.

Pre rok 2022 sú odmeny nasledovné:

Pri zastupovaní o priestupkoch 48,46 €
Pri hornej hranici trestu OS do 5 rokov 96,92 €
Pri hornej hranici trestu OS do 10 rokov 145,38 €
Pri treste OS nad 10 rokov 193,83 €

Kontakt

Máte otázky ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom

Kontaktovať